Standartinės sutarties sąlygos

„Elme Metall Lithuania“ prekių pardavimo standartinės sąlygos Nr. 1 LT/2021, 01.11.2021

Šios standartinės „Elme Metall Lithuania“ (toliau – „EM“ arba „Pardavėjas“) prekių pardavimo sąlygos (toliau – „Standartinės sąlygos“) yra neatsiejama pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – „Sutartis“) ir (ar) pasiūlymo (toliau – „Pasiūlymas“) dalis ir apibrėžia abipuses Pardavėjo bei pirkėjo teises ir įsipareigojimus. Bendrosios sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Jei EM ir pirkėjas Sutartyje ar jos prieduose raštu nesusitarė kitaip, galioja šios Standartinės sąlygos.
1.2. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, nuoroda į konkretų punktą, papunktį ar priedą laikoma nuoroda į šių Standartinių sąlygų atitinkamą punktą, papunktį ar priedą.
1.3. Šiose Standartinėse sąlygose pavadinimai naudojami tik siekiant paprasčiau pateikti nuorodas ir į juos neatsižvelgiama apibrėžiant, aiškinant ar ribojant šių Standartinių sąlygų nuostatas.
1.4. Jei tai būtina pagal Sutartį ir (ar) Standartines sąlygas, vienaskaitiniai žodžiai Standartinėse sąlygose reiškia daugiskaitinius ir atvirkščiai.
1.5. Jei pagal šias Standartines sąlygas arba įstatymą teisė netaikoma arba taikoma vėliau, tai nereiškia šios ar kitų teisių atsisakymo. Visas arba dalinis teisės perleidimas remiantis šiomis Standartinėmis sąlygomis ar teisės aktais neužkerta kelio tolesniam tos pačios teisės ar kitų teisių perleidimui.
1.6. Šioje Sutartyje, Pasiūlyme ir Standartinėse sąlygose pateiktos teisės ir prievolės yra kaupiamosios ir nepanaikina jokios įstatymu ar kitaip nustatytos teisės ar įsipareigojimo. Jei paaiškėja, kad kuri nors šių Standartinių sąlygų nuostata iš dalies arba visiškai negalioja, yra neteisėta ar neįvykdoma, tai neturi įtakos kitų šių Standartinių sąlygų galiojimui, teisėtumui ar įvykdomumui. Jei viena ar kelios šių Standartinių sąlygų nuostatos iš dalies arba visiškai negalioja, yra neteisėtos ar neįvykdomos, tai jokiais būdais neturės įtakos likusioms Sutarties ir (ar) Pasiūlymo, ir (ar) Standartinių sąlygų galiojimui, teisėtumui ar įvykdomumui.
1.7. Kiekvienas Standartinių sąlygų punktas turi būti aiškinamas kartu su kitais atitinkamais Standartinių sąlygų ir (ar) Sutarties, ir (ar) Pasiūlymo punktais, remiantis Standartinių sąlygų reikšme ir paskirtimi.

2. Sutarties objektas
2.1. EM parduoda, o pirkėjas perka prekes ir paslaugas, kurias Pardavėjas siūlo pagal pirkėjo ir Pardavėjo patvirtintą specifikaciją, Sutartyje ir (ar) Pasiūlyme bei Standartinėse sąlygose išdėstytomis sąlygomis.

3. Prekių pardavimas remiantis Sutartimi ar Pasiūlymu ir perdavimas pirkėjui
3.1. Prekės parduodamos pirkėjui pagal Sutartį, pasirašytą įgaliotojo EM atstovo ir įgaliotojo pirkėjo atstovo, išskyrus atvejį, pateiktą Standartinių sąlygų 3.2 punkte.
3.2. EM gali parduoti, o pirkėjas gali pirkti produktus ir paslaugas nesudarant Sutarties, remiantis rašytiniu Pasiūlymu, Pardavėjo išsiųstu pirkėjui, arba tokia forma, 2 kurią galima atkurti raštu, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta toliau:
3.2.1. Pasiūlymas, kurį EM pateikia pirkėjui, yra privalomas šalims sąlygomis, nurodytomis Pasiūlyme, kai pirkėjas patvirtina Pasiūlymą rašytine nepakeista forma ir (ar) be priedų, arba tokia forma, kurią galima atkurti;
3.2.2. patvirtinęs Pasiūlymą, pirkėjas duoda sutikimą Pardavėjui dėl prekių pirkimo sąlygomis, nurodytomis pateiktame Pasiūlyme;
3.2.3. kad gautų Pasiūlymą, pirkėjas pateikia Pardavėjui užsakymą, jame nurodydamas ne mažiau kaip:
a)perkamų prekių ar paslaugų pavadinimą, specifikaciją ir kiekį;
b)perkamų prekių ar paslaugų pristatymo sąlygas ir terminus;
c)pirkėjo nustatytas specialiąsias sąlygas, įskaitant specialiąsias sąlygas dėl prekių pakavimo ir gabenimo, jei tokių yra;
3.2.4. šios Standartinės sąlygos taikomos Pasiūlymui, jei Pardavėjas jas nurodo savo Pasiūlyme, arba jei EM ir pirkėjas pasirašo Sutartį;
3.2.5. pasiūlyme būtina nurodyti bent šias sąlygas:
a) paruošimo datą ir Pasiūlymo numerį;
b) visą pavadinimą ir Pasiūlymo būseną; pagal Pasiūlymą parduodamų prekių ir (ar) paslaugų pavadinimą, specifikaciją, kiekį ir kainą;
c) Pasiūlymo galiojimo terminą;
d) mokėjimo sąlygas;
e) pagal Pasiūlymą parduodamų prekių ir (ar) paslaugų pristatymo terminus ir sąlygas;
f) kitas specialiąsias sąlygas, kurias nustato Pardavėjas;
3.2.6. priklausomai nuo prekių ir (ar) informacijos rūšies, kurią pirkėjas pateikia Pardavėjui prieš rengiant Pasiūlymą, į Pasiūlymą įtraukti duomenys gali skirtis nuo pateiktųjų Standartinių sąlygų 3.2.1–3.2.4 punktuose (imtinai);
3.2.7. jei Pasiūlyme nenurodyta kitaip, Pasiūlymas galioja septynias (7) dienas, pradedant nuo išsiuntimo pirkėjui dienos. Jei EM negavo pirkėjo patvirtinimo per nurodytą laikotarpį, laikoma, kad pirkėjas pasiūlymo nepriėmė, ir nei Pardavėjui, nei pirkėjui netaikomos jokios su juo susijusios teisės ar įsipareigojimai;
3.2.8. EM turi teisę atsisakyti pateikti Pasiūlymą nepriklausomai nuo priežasties;
3.2.9. jei Pasiūlyme nurodyta, kad jam galioja šios Standartinės sąlygos, žodis „Sutartis“ Standartinėse sąlygose skaitomas kaip žodis „Pasiūlymas“, o Pasiūlymui taikomos su Sutartimi susijusios Standartinių sąlygų nuostatos.
3.3. Parduodamos prekės pateikiamos pirkėjui FCA „EM nurodytas sandėlis“ Incoterms 2010 sąlygomis, jei šalys raštu nesusitarė kitaip.
3.4. EM gali pasiūlyti pirkėjui gabenimo paslaugas ir pristatyti prekes į pirkėjo nurodytą vietą šiais atvejais:
3.4.1. jei pristatoma viena prekių siunta, didesnė nei 20 tonų 3 (dvidešimt tonų), miesto, kuriame yra Pardavėjo sandėlis, ribose, Pardavėjo nuosavu arba užsakytu transportu nemokamai, per šalių sutartą terminą;
3.4.2. jei pristatoma viena prekių siunta, mažesnė nei 20 tonų (dvidešimt tonų) Pardavėjo nuosavu arba užsakytu transportu, gabenimo paslaugų kaina, suderinta su pirkėju raštu arba tokia forma, kurią galima atgaminti raštu, per šalių sutartą terminą.
3.5. Skirtingai nei pateikta Standartinių sąlygų 3.4 punkte, šalys gali ir kitaip susitarti dėl prekių pristatymo.
3.6. Pristatymo sąlygos galioja ir yra privalomos šalims su sąlyga, kad Sutartyje nurodytų prekių pristatymui arba jų prieinamumui Pardavėjo sandėliuose netrukdo aplinkybės, minimos 11.1–11.3 punktuose (imtinai), arba trečiųjų šalių veiksmai ar aplaidumas, įskaitant valdžios institucijas ir pareigūnus. Pastaruoju atveju galutinis terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Pardavėjas negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų pirkėjui dėl 11.1–11.3 punkte (imtinai) minimų aplinkybių arba dėl trečiųjų šalių veiksmų ar aplaidumo.
3.7. Netyčinio prekių praradimo ar sugadinimo rizika iš Pardavėjo pereina pirkėjui po to, kai nuosavybės teisė į prekes perduodama vadovaujantis 3.8 punktu.
3.8. Nuosavybės teisė iš Pardavėjo pereina pirkėjui po to, kai už prekes visiškai atsiskaityta, nebent šalys Sutartyje susitarė kitaip.
3.9. Pardavėjas perduoda prekes įgaliotajam pirkėjo atstovui, nurodytam atitinkamame Sutarties priede. Pardavėjo prašymu pirkėjo atstovas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar asmens tapatybės kortelę). Jei asmens tapatybės dokumento nėra arba jis nepateikiamas, o taip pat jei prekes priimantis asmuo neįtrauktas į įgaliotųjų pirkėjo atstovų sąrašą, Pardavėjas turi teisę atsisakyti perduoti prekes šiam asmeniui.
3.10. Pirkėjas patvirtina prekių nuosavybės perdavimą savo atstovo parašu bei aiškiai, įskaitomai įrašydamas savo vardą ir pavardę pagal Pardavėjo reikalavimą ant važtaraščio, sąskaitos arba perdavimo ir priėmimo akto.
3.11. Jei prekių pardavimo metu pirkėjas nepriima prekių per nustatytą terminą (terminus) ir Sutartyje nurodytoje vietoje, tai laikoma pirkėjo vėlavimu priimti prekes. Pirkėjo vėlavimas priimti prekes neatleidžia pirkėjo nuo atsakomybės sumokėti prekių kainą per Sutartyje sutartą laiką. Jei pirkėjas vėluoja priimti prekes, Pardavėjas turi teisę nebevykdyti Sutarties ir reikalauti žalos, kurią sukėlė pirkėjo vėlavimas priimti prekes, kompensavimo.
3.12. Jei Pardavėjas pristato prekes į paskirtą pristatymo vietą sunkvežimiais, pirkėjas privalo iškrauti prekes iš vieno sunkvežimio per 1 val. Jei pirkėjas vėluoja iškrauti prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti prastovos mokesčio pagal vėlavimo metu galiojantį Pardavėjo kainoraštį.
3.13. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra apdrausti prekes arba perduoti neapmokėtas sąskaitas faktūras kredito institucijai (faktoringas), jei šalys raštu nesusitarė kitaip.

4. Sutarties sąlygas atitinkančios prekės
4.1. EM patvirtina, kad prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus bei reikalavimus ir sąlygas, pateiktus prekių atitikties ir (ar) kokybės sertifikatuose.
4.2. Gavęs prekes, pirkėjas privalo patikrinti, ar prekės atitinka Sutartį bei atitikties ir (ar) kokybės sertifikatus.
4.3. Pardavėjas siunčia pirkėjui atitikties sertifikatą ir (ar) kokybės sertifikatą elektronine forma, Sutartyje nurodytu el. pašto adresu, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po to, kai prekės perduodamos pirkėjui. Jei pirkėjas nori gauti popierinius atitikties ir (ar) kokybės sertifikatus, EM juos išduoda už tam tikrą mokestį. Popierinio dokumento išdavimo mokestis yra vienas (1) euras (€) už kiekvieną lapą.
4.4. Priimdamas prekes pirkėjas privalo patikrinti, ar atitinka jų rūšis, kokybė bei kiekis, ir nedelsiant pranešti Pardavėjui apie visus trūkumus, važtaraštyje išsamiai raštu nurodydamas tokį trūkumą ir (ar) neatitikimą. Jei važtaraščio nėra, trūkumas turi būti nurodytas kuriame nors kitame dokumente, patvirtinančiame prekių perdavimą ir priėmimą. Jei neįmanoma nustatyti trūkumo ir (ar) neatitikimo vos tik gavus prekes, pirkėjas, pastebėjęs trūkumą ir (ar) neatitikimą, nedelsiant informuoja Pardavėją, tačiau ne vėliau kaip per septynias (7) kalendorines dienas nuo prekių gavimo. Pardavėjas įsipareigoja ištaisyti trūkumą ar neatitikimą per protingą terminą, nesukeliant pirkėjui papildomų išlaidų, nebent šalys susitaria kitaip. Jei trūkumas ir (ar) neatitikimas neaprašomi važtaraštyje arba kitame prekių perdavimą ir priėmimą patvirtinančiame dokumente, kurį pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui, laikoma, kad prekių nuosavybės perdavimo metu prekės atitiko Sutarties sąlygas. Tas pats galioja ir tuo atveju, jei trūkumas ar neatitikimas aprašomi nepakankamai, kad būtų galima nustatyti ir ištaisyti tokį trūkumą ar neatitikimą.
4.5. Pardavėjas turi būti informuojamas apie prekes, kurios neatitinka Sutarties sąlygų. Tai taikoma (be apribojimų) atitikties ir (ar) kokybės sertifikatų neatitinkančioms prekėms (paslėptiems defektams) ir turi būti pateikta raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, pateikiant neatitinkančio turinio aprašyme kuo daugiau informacijos. Dalinių pristatymų atveju – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kiekvienos prekių dalies gavimo datos. Pardavėjas neprivalo atsižvelgti į pretenzijas, pateiktas pasibaigus šių Standartinių sąlygų 4.5 punkte nurodytam terminui arba pasibaigus prekių garantiniam laikotarpiui, arba jei neatitikimo Sutarčiai aprašymas nepakankamai tikslus.
4.6.Pardavėjas privalo pašalinti kiekio trūkumus, pakeisti brokuotas prekes, įskaitant prekes, neatitinkančias atitikties ir (ar) kokybės sertifikatų, arba sumažinti neatitinkančių prekių kainą per protingą laikotarpį po to, kai pirkėjas pateikia pranešimą. Tai atliekama su išankstine sąlyga, kad pagal 4.6 punktą Pardavėjui bus grąžinamos tokios pat formos ir būklės prekės, kokios buvo pardavimo metu (t. y. pirkėjas jų nesupjaustė, nesulankstė, nesuvirino ir pan.). Pardavėjo atsakomybės ribos apsiriboja brokuotų prekių kaina.

5. Pirkėjo kredito limitas
5.1. Priklausomai nuo pirkėjo ekonominės ir finansinės situacijos bei jo galimybių laiku apmokėti sąskaitas, pardavėjas gali pasiūlyti pirkėjui kredito limitą, kurio suma turi būti numatyta Sutartyje.
5.2. Jei suteikiamas kredito limitas, Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui be išankstinio apmokėjimo.
5.3. Jei viršijamas kredito limitas, Pardavėjas turi teisę sustabdyti prekių tiekimą ir (ar) reikalauti iš anksto sumokėti už prekes.
5.4. Siekdamas gauti ir išlaikyti kredito limitą, pirkėjas, Pardavėjui paprašius, privalo iki dviejų (2) kartų per metus pateikti Pardavėjui savo metinį balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, pasirašytą teisinio atstovo popieriuje arba skaitmeniniu parašu. Pardavėjas turi teisę naudoti gautą balansą tik kredito limitui apskaičiuoti ir įsipareigoja neperduoti balanso trečiosioms šalims bei išlaiko balanso turinio konfidencialumą.
5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai panaikinti kredito limitą, jei:
5.5.1. pirkėjas atsisako pateikti Pardavėjui savo balansą taip, kaip aprašyta šių Standartinių sąlygų 5.4 punkte;
5.5.2. pirkėjas tampa nemokus arba jam iškelta reorganizacijos ar bankroto byla;
5.5.3. inicijuotas likvidavimas arba privalomas veiklos nutraukimas;
5.5.4. pirkėjas viršijo kredito limitą ir neapmokėjo sąskaitos faktūros per septynias (7) kalendorinių dienų nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto galutinio apmokėjimo termino;
5.5.5. pirkėjas neviršijo kredito limito, bet neapmokėjo sąskaitos faktūros per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto galutinio apmokėjimo termino;
5.5.6. pirkėjas bent du (2) kartus atidėjo sąskaitos (-ų) faktūros (- ų) apmokėjimą, o kiekvienas atidėjimas truko ilgiau nei septynias (7) kalendorines dienas;
5.5.7. faktoringo bendrovė uždarė kredito limitą arba atsisako vykdyti pirkėjo neapmokėtų sąskaitų faktūrų faktoringą dėl su pirkėju susijusių priežasčių;
5.5.8. esama kitų pirmiau nepaminėtų veiksnių, rodančių, kad pirkėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų Pardavėjui.
5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti pirkėjo kredito limitą, jei pablogėjo pirkėjo mokumas ir (ar) finansiniai rodikliai, arba susidaro 5.5 punkte minėtos aplinkybės, arba jei tai įvyksta dėl to, kad faktoringas sumažino pirkėjo limitą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai didinti pirkėjo kredito limitą, jei pirkėjo mokumas ir finansiniai rodikliai pagerėja, o 5.5 punkte nurodytų aplinkybių, motyvuota Pardavėjo nuomone, nėra.
5.7. Pardavėjas, be reikalo nedelsdamas, laiku informuoja pirkėją rašytine ataskaita, kurią galima atgaminti, apie kredito limito atšaukimą ar pakeitimą.
5.8. The seller shall inform the buyer without undue delay in time at least in the form of a written report that can be reproduced, about the cancellation or modification of the credit limit.

6. Atsiskaitymas už prekes
6.1. Pardavėjas parduoda pirkėjui prekes kaina (pagal kainoraštį), nurodyta Sutartyje arba Pasiūlyme.
6.2. Pirkėjas sumoka už prekes pagal iš pirkėjo gautą sąskaitą faktūrą. Pardavėjas siunčia pirkėjui sąskaitą faktūrą pirkėjo el. pašto adresu, nurodytu Sutartyje, arba paštu pirkėjo pašto adresu, arba perduoda pristačius prekes gaunančiajai šaliai.
6.3.Jei Sutartyje nesusitarta dėl kito atsiskaitymo termino, pirkėjas įsipareigoja apmokėti sąskaitą faktūrą per septynias (7) kalendorines dienas. Sąskaita faktūra apmokama banko pavedimu eurais, į pirkėjo sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pirkėjas apmokėjo sąskaitą faktūrą, kai Pardavėjas į savo banko sąskaitą gauna visą sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.
6.4. Sąskaitos faktūros mokėjimo nurodyme būtina nurodyti pirkėjo komercinį pavadinimą, sąskaitos numerį bei, jei yra, pirkėjo „kliento numerį“ ir (ar) pirkėjo sąskaitos faktūros nuorodos numerį.
6.5. Jei vėluojama apmokėti sąskaitą faktūrą, neribojant kitų Pardavėjo teisių Pardavėjas turi teisę reikalauti pirkėjo sumokėti delspinigius, kurie sudaro dvi dešimtąsias procento (0,02 %)nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, kol bus apmokėta visa sąskaita faktūra.
6.6. Jei pirkėjas vėluoja apmokėti sąskaitą faktūrą daugiau nei septynias (7) kalendorines dienas, Pardavėjas turi teisę pirkėjo atžvilgiu pateikti pretenziją skolos išieškojimo bendrovei ar bet kuriam kitam asmeniui, suinteresuotam gauti skolinį reikalavimą. Šiuo atveju pirkėjas, be išieškojimo išlaidų, taip pat įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su pretenzijos parengimu ir kitais susijusiais veiksmais.
6.7. Greta 6.5 punkto, Pardavėjas turi teisę sustabdyti prekių pardavimą pirkėjui ir (ar) perduoti prekes (šios Sutarties 5 skirsnis), kol sąskaita faktūra, kurią vėluojama apmokėti, bei jos pagrindu apskaičiuoti delspinigiai bus sumokėti. Jei pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei du (2) kartus, Pardavėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikant išankstinio pranešimo laikotarpio, nurodyto 8.3 punkte.
6.8.Jei pirkėjas nemoka Pardavėjui už prekes iš anksto, Pardavėjas turi teisę reikalauti pirkėjo pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją. Nepateikus reikiamos banko garantijos arba jei ji neatitinka sąlygų, kurias Sutartyje nurodė Pardavėjas, pastarasis turi teisę neparduoti prekių ir (ar) vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikant 8.3 punkte nurodyto išankstinio pranešimo laikotarpio. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sumokėti visą sąskaitą faktūrą ar jos dalį todėl, kad prekės neatitinka Sutarties sąlygų. Jei prekės neatitiko Sutarties sąlygų nuosavybės teisių perdavimo pirkėjui metu, Pardavėjas ir pirkėjas atskirai susitaria dėl kompensacijos už tokias prekes. Jei apmokėjimo nepakanka, kad būtų padengti visi pirkėjo įsipareigojimai, apmokėjimo lėšos atskaitomos šia tvarka:
6.8.1. išlaidos, susijusios su skolų išieškojimu, įskaitant „inkaso“, teisinių paslaugų ir teismo išlaidas;
6.8.2. nuostolių kompensavimas;
6.8.3. delspinigiai;
6.8.4. palūkanos (paskolos, kredito linijos ar pan. atvejais);
6.8.5. pagrindinio įsipareigojimo suma.
6.11. Tuo atveju, kai prekės parduodamos iš sandėlio, prie prekių kainos bus pridėta atitinkamų sertifikatų (ar kitų dokumentų) parinkimo ir parengimo kaina kiekvienam prekių vienetui. Kaina pagal kainoraštį yra 1 (vienas) euras už vieną dokumentą prekės vienetui. Kainos nurodytos be PVM.
 
7. Sutarties ir Standartinių sąlygų keitimas
7.1. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, ją galima keisti Pardavėjo ir pirkėjo susitarimu, tačiau tokie pakeitimai galioja tik tuomet, kai pateikiami raštu ir pasirašomi abiejų šalių. Tai netaikoma atvejams, kai Sutarties sąlygos keičiamos dėl galiojančių teisės aktų arba dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.
7.2. Viena šalis apsvarsto kitos šalies pasiūlymą dėl Sutarties pakeitimo per keturiolika (14) kalendorinių dienų po to, kai gautas pasiūlymas keisti Sutartį. Jei minėtuoju laikotarpiu Pardavėjas negauna iš pirkėjo jokių rašytinių prieštaravimų savo pasiūlymui keisti Sutartį, laikoma, kad pirkėjas sutinka su pakeitimais, ir jie įsigalioja.
7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Standartines sąlygas, pranešdamas apie pakeitimą ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Pranešimas turi būti publikuojamas Pardavėjo interneto svetainėje www.elmemetall.ee arba kitu Pardavėjo nustatytu būdu. Minėtoje svetainėje turi būti skelbiama ne tik informacija, bet ir nauja Standartinių sąlygų versija ir jos įsigaliojimo data. Jei pirkėjas nesutinka su Standartinių sąlygų pakeitimu, jis turi teisę nutraukti Sutartį Standartinių sąlygų 8.3 punkte numatytu būdu, įvykdydamas visus įsipareigojimus Pardavėjui pagal Sutartį.
 
8. Sutarties galiojimas
8.1. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo Pardavėjas ir pirkėjas, ir ji galioja nustatytą vienerių (1) metų laikotarpį.
8.2. Kiekvieną kartą Sutartis automatiškai pratęsiama tam pačiam laikotarpiui, nebent viena iš šalių, likus ne mažiau kaip trisdešimčiai (30) kalendorinių dienų iki Sutarties pabaigos, išsiunčia kitai šaliai rašytinį pranešimą apie ketinimą nepratęsti Sutarties. Sutarties laikotarpio pratęsimų skaičius neribojamas.
8.3. Šalys turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdamos kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų.
8.4. Pasibaigus Sutarčiai arba ją nutraukus, pirkėjas turi sumokėti visas mokėtinas sumas ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną. Jei pirkėjas nesilaiko minėtųjų įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę pradėti priverstinį skolos išieškojimą, nesilaikydamas 6.6 punkte nurodyto laikotarpio.
8.5. Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, visoms sumoms, kurias Pardavėjui turi sumokėti pirkėjas, taikomas išieškojimas pagal Standartinių sąlygų 8.3 punktą, paskutiniąją Sutarties galiojimo dieną, nepriklausomai nuo pradinės atsiskaitymo datos.
8.6. Pasibaigus Sutarčiai arba ją nutraukus, teisės ir įsipareigojimai, atsiradę prieš pasibaigiant Sutarčiai arba ją nutraukus, neišnyksta.
 
9. Ginčų sprendimas
9.1. Visi dėl šios Sutarties vykdymo kylantys ginčai ir nesutarimai sprendžiami draugiškomis šalių derybomis.
9.2. Jei šalys negali pasiekti susitarimo, ginčas teikiamas spręsti 8 teismui pagal Pardavėjo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
 
10. Atsakomybė
10.1. Pardavėjas ir pirkėjas sąžiningai ir stropiai laikosi sutartinių įsipareigojimų, vadovaudamiesi su tokiais verslo santykiais susijusiomis praktikomis.
10.2. Šalys atsako už sąmoningą įsipareigojimų nevykdymą. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą, ir jei šalys raštu nesusitarė kitaip, Pardavėjas neatsako už pirkėjui padarytus netiesioginius, atsitiktinius ir baudinius nuostolius. Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, bendra Pardavėjo atsakomybė visuomet ribojama dvidešimt penkiais procentais nuo konkretaus užsakymo kainos. Pardavėjas neatsako už nuostolius atsiradusius dėl įsipareigojimų įvykdymo vėlavimo, išskyrus atvejus, kai vėluoja dėl didelio neatsargumo ar tyčios.
 
11. Force-majeure
11.1. Jei šalis nevykdo pagal Sutartį numatytų įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, jai atleidžiama, jei ji pažeidė įsipareigojimus dėl force majeure aplinkybių. Force majeure – tai aplinkybės, kurioms šalis negalėjo daryti įtakos, ir, vadovaujantis sveiku protu, Sutarties sudarymo metu nebuvo manoma, kad jos įvyks, ir nebuvo į jas atsižvelgta, tačiau, veikiant protingai, apsvarsčius visas aplinkybes ir jų pasekmes, jų nebuvo galima išvengti.
11.2. Šalis, kurios veiksmams vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį užkertamas kelias dėl force majeure aplinkybių, privalo raštu pranešti kitai šaliai ne vėliau kaip per dvi (2) kalendorines dienas nuo šių aplinkybių susidarymo datos ir, antrajai šaliai paprašius, pateikti dokumentą, įrodantį force majeure aplinkybių egzistavimą.
11.3. Jei force majeure įtaka yra laikina, Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek pat, kiek force majeure aplinkybės neleido vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį. Leidžiamas ilgiausias sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl force majeure aplinkybių laikotarpis yra devyniasdešimt (90) kalendorinių dienų, tačiau ne ilgiau nei faktinis force majeure aplinkybių laikotarpis. Jei force majeure poveikis tęsiasi ilgiau nei devyniasdešimt (90) dienų, šalys turi teisę nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo.
 
12. Įgaliotieji atstovai
12.1. Sutartyje pateikiamas įgaliotųjų pirkėjo atstovų, turinčių teisę pirkėjo vardu teikti užsakymus, gauti informaciją apie užsakymo ir Sutarties vykdymą, gauti ir priimti Pardavėjo Pasiūlymą, gauti prekes ir teikti Pardavėjui pretenzijas pirkėjo vardu, sąrašas.
12.2. Be to, Sutartyje pateikiamas įgaliotųjų Pardavėjo atstovų, turinčių teisę priimti pirkėjo užsakymus, pretenzijas ir pan. bei teikti Pasiūlymus pirkėjui, sąrašas.
12.3. Įgaliotųjų Pardavėjo ir pirkėjo atstovų sąrašas pagal 12.1–12.2 punktus turi būti įformintas kaip Sutarties priedas.
12.4. Šalys, be reikalo nedelsdamos, praneša viena kitai raštu apie įgaliotųjų asmenų sąrašo 9 pakeitimus.
12.5. Įgaliotuosius asmenis į atitinkamą priedą rašytiniu pranešimu įrašo arba iš jo išbraukia įgaliotasis šalies atstovas arba šalis, turinti įgaliojimą, kurio galiojimą Pardavėjas gali deramai nustatyti (pvz.: pasirašytas skaitmeniniu būdu). Įgaliotųjų šalių sąrašo pakeitimai atliekami kitą dieną po to, kai gaunamas atitinkamas pranešimas.
 
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šalys bendrauja paprasta rašytine ar skaitmeniniu būdu pasirašyta forma, išskyrus informacinius pranešimus, kuriuos galima pateikti raštu atgaminama forma arba telefonu, su sąlyga, kad Sutartyje arba Standartinėse sąlygose nenumatyta kitaip.
13.2. Paprastą rašytinę pranešimų, užsakymų, pretenzijų, pakeitimų, priėmimo ir pan. formą, nurodytą Sutartyje ir Standartinėse sąlygose, visuomet galima keisti forma su skaitmeniniu parašu su sąlyga, kad ji bus siunčiama Sutartyje nurodytais šalių el. pašto adresais.
13.3. Pirkėjas gali pateikti užsakymą, o Pardavėjas – Pasiūlymą tokia forma, kurią galima atgaminti raštu, arba el. paštu, visuomet su sąlyga, kad toks bendravimas vyksta Sutartyje numatytais įgaliotųjų šalių el. pašto adresais.
13.4. Įteikiant pranešimą, kuris įteikiamas pasirašant, pranešimas laikomas gautu tą dieną, kai pasirašo gavėjas. Siunčiant pranešimą paštu, jis laikomas gautu dieną, nurodytą pristatymo pranešime.
13.5. Pranešimai siunčiami Sutartyje nurodytu šalių pašto adresu arba el. pašto adresu.
13.6. Jei Sutartyje nurodyti duomenys keičiami, šalis, kurios duomenys keičiami, be reikalo nedelsdama, turi pranešti kitai šaliai apie tokius pakeitimus.
13.7. Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pakeitimus, susijusius su duomenimis, iš pradžių pateiktais Sutartyje arba dokumentuose, perduotuose Pardavėjui, kurie gali turėti įtakos tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui ir (ar) pirkėjo nustatytam kredito limitui. Pardavėjo prašymu pirkėjas privalo pristatyti atitinkamus pakeitimus patvirtinančius dokumentus.
13.8. Sutartis bei informacija, vienos šalies perduodama kitai šaliai Sutarties vykdymo metu, išskyrus šias Standartines sąlygas, yra konfidenciali, ir šalys įsipareigoja jos neatskleisti ir neleisti naudotis trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo. Šis apribojimas netaikomas, kai atskleisti būtina specialiais Lietuvos Respublikos įstatymu ir teisės aktais nustatytais atvejais. Tai taip pat netaikoma, kai informacija atskleidžiama tos pačios grupės bendrovėms bei kai informacija atskleidžiama šalių auditoriams, teisininkams bei kredito ir finansinėms institucijoms su sąlyga, kad jie taip pat laikosi įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos. Informacijos atskleidimas trečiajai šaliai, kuriai viena iš šalių perduoda pretenziją kitos šalies atžvilgiu, 10 taip pat nelaikomas įsipareigojimo neatskleisti informacijos pažeidimu Asmens duomenų apsauga.

14. Asmens duomenų apsauga
14.1. Pirkėjas įsipareigoja laikytis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą (įskaitant, bet neapsiribojant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679), reikalavimų viena kitos ar savo darbuotojų, atstovų, įgaliotų asmenų atžvilgiu. Pirkėjas įsipareigoja, sudarant/vykdant Sutartį, iš Pardavėjo gautus jo ar jo darbuotojų, atstovų, įgaliotų asmenų duomenis (vardas, pavardė, pareigos, darbo telefono numeris, darbo elektroninio pašto adresas) tvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles ir užtikrinti Pardavėjui galimybę su taisyklėmis bet kada susipažinti ir/ar gauti jų kopiją.
14.2. Visi šios Sutarties reikalavimai gali būti kontroliuojami valstybės kokybės užtikrinimo atstovo t. y. GQAR (angl. Government Quality Assurance Representative). Pirkėjui bus pranešta apie bet kurią GQAR veiklą.

 Puslapis naudoja slapukus tam, kad paslaugos būtų labiau prieinamos ir srauto analizei.   Plačiau